domingo, 27 de maio de 2007

Orunmila Ifa/ Rezas para os 256 Odus

REZAS PARA OS ODUS DE IFÁ


OGBE MEJI

BABA EJIOGBE ALALEKUN MONI LEKUN
AKO AYA LALA, OMODU ABOSHUN, OMO ENI KO SHE
ILEKE RISHE KAMU, ILEKE OMI LORI ADIFAFUN
ALADESHE ILAPAPORO TIMBABELEDI AGOGO

OGBE YEKU

AGBEYEKU BABA OMOLU OGBEATO AWO EDAN ADIFAFUN
INASHE IKU ABA IWORO AKU KATA OLO TINSHE
NI APE, YANGI OMO LOGBO ERAUKO LORUGBO
ELEBO

OGBEIWORI

OGBEIWORIN MAFEREFUN OBATALA ALEYO UMBO
INEDI IRE UMBO OMOFA, OGBE BOCLE IDE ELE
ADIFA JOKO ASHEGIDA ORUNMILA DADA
ASHE, KUE, KI EIYELE, EKODIDE, EKU, EJA, EPO
AGBADO, OPOLOPO OWO

OGBEDI

OGBEDI KAKA, OGBEDI LELE ADA SHASHA
ASIKO EBANA, ADIFAFUN, ATE OGUN
TINSHO OKA MAMA, OKOA MARUN ELEBO

OGBEROSO

OGBEROSO UNLELE ASHE EBO TO ARIKU BABAWA
AKUO EBO RORI ORUNMILA ISETA OGBEROSO
UNLELE ASHE, ATE DEKU ATIE, ATIE DEI, DEJA ATIE, ATIE
AGBADO ATIE, AKUKO, AKUKO ATIE, ATIE JUJU, JUJU ATIE
OMOLU OTUARUMALE INKUIN ADIE

OGBEWONRIN

OGBEOWONRIN AGO EMI IGBELORI KI OKUNI
PAWO AYA WALA, AYA WALA, OTO AYA WALA
OSI MO KUNLO, WALE KOTO, WALE TO OUN
BELENO OTO, OTO

OGBEBARA

DIDUN NISSHE UIYE BIGBE NITI OKURU
LEMA ISHE UNJE LESE LOKUN, EKU ADENIA
RE WALE ADIFAFUN OSHERE IGBETI IYEBA
OMA OJA FI OGBEMTUSSHE GEGERE ASHE ISEDE
WON NI KO ERU EKU, EJALEBE IGBIN MEJI LEBE
AJASA MEJI LEBE, OSADIE MEJI, EBE AKUKO, ADIE
LEBE EGBEJIE, LEGUN, OWO LEBE ORISHA NIAN
OSHERE INGBE OSUEGBE IFA EIYALESHE OWE
KAN TABJ AFESHE, KANKI ARU EBEKI ORUN
KIMA PADE AJE NIBÉ

OGBEKANA

OGBEKANA, OGBEKANRAN, LODOFUN OBATALA
ADAFUN SHANGO NI MOTI ALAMO NI ALAKOSI
MONI JEUN, OGUN BABARE ARUNMILA LOROBO

OGBEYUNO

OGBEYUNO AYA ADE MOQAYE ORENIA LAIYE
ADIFAFUN ODUDUWA WA YE-NIFA OWAYE
ODUDUWA IKU SEGERE ARUNSE GERE OFO
SEGERE, EJO SEGERE, OGU SEGERE, ONILU SEGERE
ONAN SEGERE

OGBESA

OGBESA YEYE MATERU AFEFE SALU AYE
AFEFE SALU OLORUN, ADIFAFUN EWE
BANA, ABAIYYENI, ABAIYENI ORUNMILA
OFEFELONAN SHANGO ADIFFUN EWE BANA

OGBEKA

OGBEKA ADIFA JOKO KANFUN ASHE
BEREBERE OMO OLOFIN OROBO EURE
AKUKO EIYELE, YAROKO, ASHO PUPA
ORUNMILA ORUMBO

OGBETRUKPON

OGBETRUKPON ADEILU FOTE ASHE
MI ARA ORUMBO TELE TELU
AMI AFEIN LOJE ADIFAFUN OBATALA

OGBETURA

OGBETUA MO FORI SESI ADIFAFUN OLOWO
ALADE MOFU SESI ADIFAFUN, AJAPA TIROKO
LODE NIFA OJEGE ODUDUWA MOWALE
IYERE OLOFIN

OGBEATE

OGBE MATA ALAMATA, ALAMATA OMO AWOSHE
MAFITAUM ADIFAFUN OMA BANISHE EKODIDE
ADE, EKU, EJE, EIYELE, EFUN, OJUM, OBATALA
OWO MESAM ELEBO

OGBESHE

OGBESHE KAN KANTON OBAJE DEWA
EKODIDE SARA UMDERE OLOLU KERE
LODIYE IYALODE OKERE DIMORO
EMIDESUM, EDIFEREMO ATOLAREFA
IJI BOJO NILA, ODU AJI BAGADARA
NIWASI IKOWOSHE IYAMI WASHE
SHI IYAMI MORI YEYE O!

OGBEFUN

OGBEFUN FUNLO PUAMI ERI BAWI
IKU MAYEYERI WANI ADIFAFUN
EUBA UM LOPE OMA OBATALA ASHE LEBO
JEKUA, ADUSHE INGUNGUN MARIWO LEBO
LEBO ADIE MEJI, AKUKO MEJI, EKU, EJA
EPO, OWO


IWORI MEJI

IWORI MEJI IGI, IGI, MIYA, MIYA ADIFAFUN KOLOKO
YEBEFA TIROKE YA LAMPE SHANGO, ARONIYEO
ELERIPIM ORUNMILA LORUGBO

IWORILOBE

IWORILOBE IFA MAY EWE, IFA AFEFETI IKI TI EWE ANAKUN
ORUN BEBENI IFA ADIOKO ONI BARA BAN, REGUN
ARA BUSHE AWO MAY EWE AWO ADEIOKO ORI IFA
ONI SHANGO, ONIWO OLOKUN ONI NI FA

IWORI YEKU

IWORIIYEKU INKAN IKU OMBELARE OUM
YELEIN INTORI IKAN TO WALORE ALA
TO GUMAN ALA BURURU OUM BATONSHE GBE
INKAN TO GIRE BORI KO MAWA YATE LOWO
LONON NIMI OBORI

IWORIDI

IWORIBODE IWORI FA, IFA IWORI OMO
YEBE GONGOLO YEBO OBATALA ABIRENIFA OLOKUNI
GBORE OMO INA BORE IFA WOLODE
FI ALAGEMA SAYERE IFA OSHALA BORUGBO

IWORIIKOSO

IWORIKOSO ENI EWA OGBONI EGUN IKU AYEGE
IMONEKE ARUN EFUN EFUN LELE YE
KUN YA ARUN LEYE LEYE INTORI ARUN OBONHU
OLOWO ABONAN IFA OMO AWO OYEKU LEYE LENGE
YANGE ORUN AGBONI FA INLE EBO LOKUN OMONIFA

IWORIWONRIN

IFA IWORIWORIN IFA WARA WARA A NI MOKO
KA SHE ITA, KA SHE MINE, WARA WARA BABASONAN
ELA ROYE LAROYE KA SHE ITA, KA SHE MINE
WARA WARA MI MORO ORUNMILA O LORUGBO

IWORIBARA

IWORI OBARA OUM BARAYE OUM TIROLA YO TIMODE
AAYE, OUM BURE LOKO, ADIFAFUN YALODE, EYE
BEMEKU, IYEWA JOKO, IYEWA EURE ELEGBO

IWORIKANRAN

IWORIKANA ADIFAFUN EJA OKUNRIN ASHIRI OKUN
OLOKUM OBA, OLOKUM LOPA LERI KAFEREFUM ORUNMILA
LODAFUM OLOKUM

IWORIGUNDA

IWORIGUNDA IWORI OWA LELEIFA OGUNDA AWABO
BORUN AWANIRI LORIN ONI IFA AWO BEHENI, AWO KANIBI
IFA AWAKENI, IFA ORIBAYE, AWO ABIWA ABANI AWO

IWORISA

IWORIBOSA ADIFAFUN BABA AJAGUNAN ELESE OLOFIN AMEGO
AGBONI ALOGUN GBOGBO AAYE OLOFIN ALA MERERE
KAFEREFUN OBATALA, LODAFUN ODU

IWORIBOKA

IWORIBOKA ADIFAFUN ORUNMILA, IWORIBOKA LOKO ADIFAFUN
ARUNMILA, ADIE ELEBA, BABA BOKA EUNUGUN ASHABA GAGA
GUNGUN AKA ASHABA GEKO ADIFAFUN ALEYE IBABA GEKO BABA
BUEKO EMI ILE, DOMIYE ASHABA LEDE APATA PINA EWE
EBO ELEBO

IWORITURUKPON

IWORITRUPON EIYELE, EKO ENIGERE EIYELE ADAKOI
EIYELE, LEBO OWUNKO LEBO, MAFEREFUN OLOKUM
ALA ATI ALEYO

IWORITURA

IWORI OTURA IGI IGI MYO MYO ADIFAFUN KOLOKO IYEBEFA
TIROKE, YA LAMPE SHANGO ARONI YRO ELERIPIM ORUNMILA LORUGBO

IWORIRETE

IWORI ERETE ADAE EBI OSU DUDU EKUN
FIBI KURUMA TELE IJA IRI SHOEK ADIFAFUN AKUKO
MOKEKEJE EKO TOLOFE ANIAKE OMO OLOKUM, LOGBO AWO
ERANKO EIYE SHAGOBO ALUKO INIKA NI EJA OKO ABELE
IKOKO EJI ADIFFUN ELEGBARA

IWORIBOSHE

IWORIBOSHE ADARA ENI ARE O
O FINLAMI EWE O AJA ERIN MAPE
ORO TILE ORI IFA AFE ILE AFÉ EJA

IWORIBOFUN

IWORIOFUN IWORI IWOFUN IWORI TESOFUN
OBA IWORI FARA INLE RERE BOBOFUN SHERU SHERU
ADIFAFUN OBINI OLOMU, TIRIKO KODON ADEPENITE
OMO OLOKUM ONI OBINI SOKUN INLE ONIKA
OLOKUM WAGBI NI OMOBINI OMOTITUM OKEKE OBA
IYA OMOLOGU AKERE SOPOTU EKOLO OLOKUM LODAFUN
OLOKUMODI MEJI

ODI OKUNKUN ARA MEJI OKUNKUN ODI
ODI AMIFE ORUN AROGBOIA
ENI ATEMI BORUBOIA

ODIGBE

ODIGBE ARONA OGUN, ODIGBE ARONA ORISHA
EKUTE LELE OWA OKI YA ADIFAFUN O KA BABA
EIYELE MARUM ELEBO, ODIGBE ORUNA OGUN
ODIGBE ARUNA ORISHA LO OMO OGUN YA
ADIFAFUN ORUNMILA LORUGBO

ODIYEKU

ODIYEKU DIYEKU OLODAFUN BABA RERE GUN
AUM RUKU OLOYA UMBO UMPELESE AYARELO

ODIORI

ODIORI ODIOYU NOWA OBA OYU LELE
INLE ALAMBAA NIJO, OMOLUGU YEKU, OMO INLE
SOKUN YERE OFUJU NI AINAN YA INLE LODAFUN
ASHE ASHIRE LELE AJUERO, OBA AINAN ONA
OBA ODI LODAFUN INLE, KAFEREFUM OSAIYN

ODIROSO

ODI IROSUN AWOSE WEWE ADIFAFUN OLOGBO
ADIFAFUM ONAN ADIFE OKUTE AIYAJU KORO ADIFE
AJA, EYLE, LEBO EWEFA LEBO

ODIOWONRIN

ODIWONRIN AWO FASHE IKU, IKU OMO
SAREBAKU FASHE IKU, AWO AMOIKU
ABERERE NILAYE INLE, AWO FASHE IKU
OMO OYEKU OBANI SHANGO

ODIBARA

ADIFAFUN EKUE KU YEYE OSHA ODARA WAYE
ADAFUM ADIE URUBO, ADIE EKANI ODARA

ODIKANRAN

ODIKANRAN KAMAYE BI AWO MORA
AWO YABI MADAWA AWO ABITE LOYE OMO MAYAGBA
OMO INLE EBAI BABA IFA OMO MOSOGBA
ABEIYE NIFA ODARA

ODIGUNDA

ODIGUNDA PINAMI IBI OMU ADIFAFUM AKUE ASHE
AKUKO LEBE YAMAGARA , ADIFAFUM ALAKUM, AKUKO
IDA, OTI, AWO MESAN ELEBO

ODISA

ODISA ODI MAYERE MANIANIA LE YERE YALODE MAMA
WA AMEYA WA YERE OMO OSHUM GERE YA YEDE BABINU
OMO OSHUM GERE FUN MI SHERE

ODIKA

ODIKA OKOLOYU OPUA ADIFAFUM ORISHA AYE TINSHEME
AYA BORUM OBA NIFA TINSHEMA OLOFIM OBA ORISHA YE
ADIFAFUM EGUN OYABA ORUM, MAFEREFUM SHANGO
ORISHAYE, OBAYE ADIFAFUM ODUDUWA

ODITRUPON

ODIBATRUPON YALODE APU ETE ASHIKALE SHEYE
ASHIKALE KILE FOLONI OWO KILE OTO

ODITURA

ADI ATAKOFENIO IDI ATA KOLE EYN APARO OUM TUFUJE
BOIUM SI ADIFAFUM OBALASHE LEBO, ADIFAFUM ORUNMILA
LODAFUM OBATALA, ORUNMILA LORUGBO, EYELE LEBO

ODIRETE

ODIRETE AWARI ODI OLOWWO ASHOPA
ODOLORO ODIGB ADAFUM ORUNMILA OROGBO

ODISHE

ODISHE IDE SHE OUM BABALAWO LOMBO SHEKETE
SHEKETE LOMBO


ODIFUN

ODI FUMBO, ODI FUMBO ARA OSHALA ARA ILE AYE
MOYERAMI OSHALA, ODOGUM AGBA AGO ARAIROSUM MEJI

IROSUM MEJI, OYEROSUM APANTARITA BEBE OJORUKO
TO BEGBO LOJOKUM, OLOKUM APANTARITA BEBE
OYEROSUM, IROSUM OLOKUM OSHE LOGBO MO YE TUTU
ELEGURE NI MEJI KOKOLO LO SHE YEWA LOWA
ORISHA SHANGO ADOKPE

IROSUNLOBE

IROSO UMBO SHEREGUM KOMASHE KOTUMBE
ARESHANLE ADIFAFUM ORUNMILA TI O FA
MARE AKOFA ELEBO EKODIDE ELEBO

IROSUNYEKU

IROSOYEKU, IROSOKOLEU KO NI AWO EFA
ABE LALA BEBE MAKA DAKPARE RE FA
ONI BARA BANREGUN, AWO ABAYA PELE IKU

IROSOIWORI

IROSOIWORI IROSO MI BAYE NI GBAUM
NI TINSHE NI ALODAFUM AYO OMO ODE MAFEREFUM
SHANGO

IROSODI

IROSODI MANDULAYE ATI RINTOSHE OUM
OMO ORUNMILA ADIFAFUM ORUNMILA KOWAYE

IROSOWONRIN

IROSOWONRIN ABALORU ONAN ODO ADIFAFUM
ORU LEJO EIYELE ONI OKO DUNDUN AKUKO
LEBO EWEFA LEBO

IROSOBARA

IROSOBARA IROMAGAM, OPE KU ERIWO IKU ODO, LODIFA
KOLARA OSHA WONI TAMI OMO FE DU NI AMABANSHE
KUPA EWRE ELEBO

IROSOKANRAN

IROSOKANRAN KUKUTE KUKU ADIFAFUM
WALADE TINAKAYA ORUNMILA OBARA BANIREGUN


IROSOGUNDA

IROSO TODA OBATALA MOWA IYENI A LIE LOGBO
ORISHA EWI YARA OKUN, OLOKUM ORE OSHA YANIA
OGEMA OPA ENI INAN ODENU ENI OLOKUM ABAGBA
OBATALA LODAFUM OSHA ODONU KAFEREFUM SHANGO

IROSOSA

IROSOSA IFA PELE PELE LELE LELE EGEDE WAGERE
MANILE ILA PUPA OLOGIN LINSHE OFO YUDE OLAFIM
MAFEREFUM SHANGO

IROSOKA

IROSO KA BOKALA OKALA LOKIKA OTATUM
ADIFAFUM OBO OKUKO LEBO

IROSOTRUPON

IROSOTRUPON TUTU ABENERI KOYE WANADORU
IFA YOKAFUM IYEMONJA OBADARA AWO IRE BAYANI
SHANGO AWO MARO ELEDE AFAFE LOKONIEDI WANA YERE
ABEBE LAYE IFA

IROSOTURA
IROSOTURA NIBE AKANI IKANIJU LODAFUM OGUN NIBATI
OGUN OLOSILE, ORUNMILA KAJE NIFA

IROSORETE

IROSUM UNKUEMI LATERI TUKA APARO ATARE MESAM
EWE ANATORI, EIYE APARO ATARE META AGBADO LUYERE
MERIM AYE KAABA GBE GBE SHRIM SHAIO KARISHA
GBEGBE TOROKO OMODE TOBARINI

IROSOSHE

IROSUN SHE OLU JEJE ADIFAFUN AURE LINJO
LAUNJE OKAN, AKUKO LEBO OSHA KELEFUM
KITIFUM SHAWO ADIFAFUM ORUNMILA

IROSOFUN

IROSOFUN OSHO OPONI MINOMAM AGBADO
ORILELE LORI APAA IBUNJO NIBESHIBU
IMBELOTAN OSHE ELEPO GBASHUGBU IGBE
LARIFA ADIFAFUM OLUWOOWONRIN MEJI

OWONRIN MEJI BABA OROGUN NI NOUM NI ORI OUM
JOKO ADIFAFUN AKITIFA, ADIFAFUM ARONI MAMA
FOROSILE AKITIFA ADIE SINKENA ELEBO

OWONRINGBE/OWONRINSHOGBE

OWONRINSHONGBE TABAKOYU BAIN IKU BAIN BAIN JOBATI
ADIFAFUM OUM BABALAWO MERIDILOGUM TINLODIFA
ILE OLOFIN

OWONRINYEKU

OWONRINYEKU ABORI ORIBASHE KAWO ORIBAWA
IRE ASHEKUM OTA, ELESE SHANGO MARILAWE
NI ELEGBARA ORUKPALE OWO OGORO OBORI OYEKU
INLE EBEREM BAWA IFA KALERUM OWONRINYEKU

OWONRINIWORI

OWONRI IWORI ADIFAFUM SHANGO ATI GUN
ARILELE O OFUNJA ELEBO ANITARERE MI O
BABALAWO MOFI ELE ELE

OWONRINSODI

OWONRI NI SODI ARIRE LEPARI KOSOBO TOLEPANI
ADIFAFUM AWO ASHELU FINSHOME OLOJA

OWONRIROSO

OWONRIROSO OGONATI ELEGBARA UMBO WARYO ODARA
NI DARA OMO OLOFIN OFO LEI TOSHU ARAJE LODAFUM ORUNMILA
KAFEREFUM PINADO

OWONRINBARA

OWONRINBARA PUJU ANI LOSORE KURIFA IGBA ENI
LOWO OTO OBARA OPOPA ENI LOGE ORUWA KOTO KOTO
AFIKO AKODIE ADIFAFUM BEBE ORUNMOLE, OUNKO
AKUKAN, EYELE LEBO

OWONRINKANRAN

OWONRINKANRAN, OKANRAN ORANA APUARI
APONAN ELEBO ANIMARU EBO OUM BABALAWO
ADIFAFUM ERI LOWO LE EJA OKUE ERAN PADAN NI
ANSERE JOKO ORUNMIAL POKUYE POROM ADIFAFUM
AOMBI AKUKO, EIYELE LEBO MORORA ENDE ABO, EURE
EIYELE LEBO


OWONRINGUNDA

OWONRINGUNDA OLOFIM APATAKIN IMOLE
ALA KAYE OSIN LOBO IMOLE OLOFIM ASHIRO EGUNGUN
AWO UMBO ASHIRE ILE IFA, IGBO OBIRIN BIDAJUN
ASHIRE ORUN ANONA

OWONRINBOSA

OWONRINBOSA KO, PATO BOTA KO RE TO OWO
LOGUNA SIYENI LOWO ORUNMILA, AKUKO
ADIE LEBO, OWONRINBOSA BOMOSA ADIFAFUM OKUN ATO
OBATALA, IFA FORE ILE OMO ESHU ATI OLOFIN

OWONRINBIKA

OWONRINBIKA OTOBALE ADEMI IKA BALE ADIKA
AWI ADIFAFUMM OTE TINSHOMO BOISHE TINSHOBO
ABURE EKA ADA OMO OLOFIN

OWONRINTRUPON

OWONRINTRUPON IKA LKALERE OKOLISHIRAWO
OMO OLUWO POPO, VITI BABARE NI IFA MAJERE
AWO OMO OSAIYN MORULURO, OWONRINTRUPON
OMO AKOFA GURANDE, IFA NI OREFUM OIYA
KAFEREFUM ORUNMILA

OWONRINTURA

OWONRINTURA OWONRIN ALAKETU SHATIKI NABO
OLU ARA ADIFAFUM ORUNMILA, TINSHAWO
IYE OLOKUMI, LODOFUN OBANLA

OWONRINBIRETE

OWONRINBIRETE AKITI BABA OPEKU ADIFAFUM
OLOFIN APARI ADIFAFUM PALAKORET

OWONRINBOSHE

OWONRINBOSHE OMO NI SHE KAFEEREFUM IYEMONJA
ATI OBATALA BABA BOEFA KOLUGO PUDOINKA LAPESHE
KORUBO INTORI SHEKE LOSA OBINI KAMILASHE
AMARORA ORISHA ELEGBARA OBOFE OGUM JOBI

OWONRINBOFUN

OWONRINBOFUN IRE AJE OMI BEBE
ANISHEGUN JIDU OBAJELERU ADIDAFUM OKANI
IYEMONJA LODOFUM AJAPA ATI OBATALA

OBARA MEJI

OBARA MEJI ONII OLABARA EJEBAM KIKATE AWO KOMAKATE ARAJE
KOMOKATE ARA ORUN ADAFUM LOGBO EIEKO OROFO LORUGBO
LOGBO TUNUYEN

OBARAOGBE/OBARABOGBE

OBARABOGBE LANTOSI OMODU OMI KE EBOADA OKILANFIRU EKU
OKILANFIRU EJA, OKILANFIRU JIO-JIO TO IBAN JOKOBONI
ELEBO

OBARAYEKU

OBARAYEKU KEKERE OMA AJE, ERI OMI, AJE AIBU, OMA AJE
APUPARE APUPE GOGOIKU OPA WEWE, IKU APASHERE
ORUNMILA LORUGBO IDAA AGUTAN EBEWA AKUKO LEBO

OBARAIWORI

OBARA KORI ANKO NIBE ERANKO EKU IBA EWEFA
ELEBO OBARAIWORI ADIFAFUM ESHU

OBARADI

OBARADI BARA, BARADI, BARA, BARADI ADIFAFUM RAWO
ELUBO OKOROKO OMA SHOKOJO EURE OWOLO MENI ELEBO

OBARAKOSO

OBARAKOSO IFA DURO, IFA MURE IREKUN KAFEREFUM ORUNMILA
ESHU ATI OGUN

OBARAWONRIN

OBARAWONRIN OBARANIFE JUJU OMO OLUWO ATOPOLO OBARA
KELEJI OBARA NI WANI ALEJO OLORI, LAYE SOSGBO ONI WANI
ELEGBARA KULUIYE OBARA ONI WANI KUTO KUM

OBARAKANA

OBARAKANA OLODAFUM ORUNMILA ONI PAREKI KODAPA ESHU IFA
ELEGBARA LOTEMI PELE AWO ATI IWE ESSE NITASI ADIFAFUM
OBARA IFA MI KAFEREFUM SHANGO ATI OYA

OBARAGUNDA

OBARAGUNDA SHANGO ABITI INTORI OGUN OFE NI OMUM
INTORI OTI NI OBINI OFO INA LOBA KAFEREFUM OSHUM
LODAFUM SHANGO ATI OYA

OBARASA

OBARA KUKUTE KUKU ADIFA JOKO, KUNIE ADIFA JOKO, KONI NIBOGELE
ARORO LO URO SIKOTA EKODIDE, EIYELE MEJI

OBARAKA

OBARA KASIKA LEGUN OMODE OLOFIN IKA LELE ARAMANAMA AKATAMPO
ADIFAFUM AYE, ADIFAFUM ESHIYE OMO OLOFIN ABOROM LIMILE
AKATI ASHE TE LEWA OLOFIN SHANGO UMBO WA BELEFUNADE
OLOFIN LODAFUM AGUNGUN ORUN NI MALE
OBARATRUPON

OBARA TUMBU NIENDI ADIFAFUM BABA LONTOBI OMA
ARETO YU EBO OMA SUNEKE NANGA

OBARATURA

OBARA KUSHIYO AKE EURE ASHO BONI BURO
GULANDAA BARA BANIREGUN ORUNMILA LORUGBO
ESHU ELEBO OUNKO EKODIDE EIYELE, AKUKO,OMI ELEBO
OWO ELEBO

OBARAKEETE

OBARA KETEIFA ONI RETEWA ADIFAFUN ASHE WITA INTORI AWA
SHOLU LORI OKUNI SINI OLOKUN

OBARASHE

OBARASHE OFUYERE, OBARASHEKE ODILONA
KORUBO AGUSHE ABASHE, AWO EIYELE AWO AUN
AWO KAFEREFUM OBA, KAFEREFUM ODU KAFEREFUM
ORUNMILA

OBARAFUN

OBARAFUN IKI AWO INLE ADO IREBE
AWO IBA ASESI ADABA, AWO BO ETE
ETA OBINI SHAWO IBA IRO ADIFAFUM OLOFIN
LUBA OMO ADA ILU ABEBOADIE MEJI ELEBO

OKANRAN MEJI

OKANRAN MEJI, ONI OKANRAN OKANRANNI OKUTE
OKANRAN MEJI NI ESHU BI EBOADA ESHU BI PAKIKO
ADIE, ONADARE OKANRAN MEJI, OKANRAN IRE IFA,
OKANRAN IRE OWO, OKANRAN IRE SHANGO, OKANRAN
IRE ESHU BIOKAN MI, ONI KANRAN UMBATI OSODE
BOTA LOKU NULO

OKANRANOGBE

OKANRANOGBE, OKANASODE OLE MEJI LA TI TI EFON MALU
ILE NI OLE YA LOGUN OBA HONSHON OLE SODE NITA ORUNMILA
OPALAYE OKANRAN JUN

OKANRANYEKU

OKANRANYEKU IFA ARUFIN ARUDA AKITIFA LOGBO WA LASHE
ASHETO, AKITIBOMBO ORUNMILA NARE BABA SHE ORUN ARUFIN
ARUDA OKANRAN IYEKU OBERE OBERE LELE OLOKUM BABA
KASHIRE, ALUWO POPO OBERE LERE OMAIYERE ASHE LOGBA
ORUNMALE LIKOTUN BOGBO ORUNMALE YKOSI TO IBANESHE
OKANRANIWORI

OKANRAN IWORI AGAROFI ADIFAFUM OSAIYN
OBANISHAWO MAFEREFUM SHANGO, ABO, AKUKO ETU LEBO

OKANRANDI

OKANRANDI TOBATO EFAN KARE BEIYA ADIFAFUM ALODOFA TOLOYO
LOSHELE ABE ELEBO IWO OBINI KANTOLEFIN EIYELE AKUKO LEBO OKANRANDI
IFA SHIRE KAFEREFUM SHANGO, OSHALA ATI ESHU

OKANRANROSO

OKANRANROSO ADIFAFUM OKUNI ARATOKO OLE ESHON OSAIYN
NILE KAFEREFUM ORUNMILA

OKANRANWONRIN

OKANAYABILE OKAWA WA WA ADIFAFUM OLO LOYE ADIE
ELIM LEBO, KURE KURE, EURE EKU LEBO

OKANRANBARA

OKARANBARA OLADAFUM ORUNMILA ONI PATAKI
KU DAFA ESHU IFA ELE DOYA ELEGBARA LATILE
MIATELE AWO ANATIWO ATELE ESSE ADIFAFUN ONI
BARA BARANIRE GUN ANBATELE IYO LAI BENEKU ASUSHE
AGBADO AKUKO LEBO, KAFEREFUM SHANGO ATI OYA

OKANRANGUNDA

OKANRANGUNDA SHUKUDU ILE DIDE ABASHE
KEREDI IRE WO SAASHA, AWO ELEPANAPAA EIYELE LEBO
ASHO FUNFUN ABO, ONI FUNFUN OYN, OWO MEYO, ENI
KAFEREFUM OGUN ATI OBATALA

OKANRANSA

OKANRANSA MUKISI BILARI ONI BABALAWO BILORI BILARI OMA
BABALAWO LORUN ELO KABOLOSI OBKANRANSA KOSHE SHANGO ELO
ADA MOKOSI BILORI KONGUN GUN GUN ADIFAFUM OLOWO IKOKO

OKANRANKA

OKANRANKA ADIFAFUM KANA KANA TINSHOLOYAA EYE
AKOMEAN IJAJU EIYELE LEBO, AKUKO, EURE LEBO

OKANRANTRUPON

OKANRANTRUPON IKAANIFORI IKANIYU NI MASUKU LOGE NI OLORUN
OBINI OKANRANTRUPON ATARE BAMBA BILE LAYO ARARAGUJO
KARA OYN AAKIRI ADIFAFUM OBATALA

OKANRANTURA

OKARANTURALE IFA IRE OKANA MINASHEKU LOGENI OLORUN
AMI BINUI KAFEREFUM OLORUN ATI ORUNMILA ADIFAFUM
OBATALA ADIFAFUM OBATALA ATI OSHUM

OKANRANRETE/OKANRANWATE

OKANRANWATE OKANRAN BUKO EJA OKO BEBERE KOFE OBAFUN
OKU IYA ARO IKOFE ODO OLORUN ASHEYE EKU, EJA, OTA
LAGONI LODAFUN OGUN KAFEREFUM OBATALA

OKANRANSHE

OKANASHE OIYEN MAMA MUYO IROLE ORI EFIN NYAN
OTA ABONI FE ABA NIMI ABAMO LKAFEREFUM OSHUM
ELEGBARA ATI ORUNMILA

OKANRANFUN

OKANRAN AYE LOBI OYN ONAN TOSA AGUKO
ADIFAFUM INLE ABATA LA LA TINSHOMAN OBA ALEJO AJERI KOLORI
EJA ORO, OMI LOSAN KAFEREFUM OSHANLA, OGUN, YA
TOBI MAFEREFUM ELEGBARA ATI INLE SHATA
OIYEKU MEJI

BABA OIYEKUMEJI MEJI ARIKE MADAWA
EJO OGUN SIGUM MOLO PORORO JARUM
ONI KPO UN BABALAWO ADIFAFUN OGBE
OLUWO AGOGO ALO LEBO

OIYEKUNILOBE

OYEKUNILOBE BABA OMOLU KOMA ARUBO
NISHE AKUM BAJE AJALO BUBBO NISHE
AYUALE OUM BISIYE OMODE BAIYYA OMA ARUGBO
NITU AIYESHE OBI FUN OBI FA KONONIBO

OIYEKUIWORI

OIYEKUIWORI ADIFAFUN OKINI ELEGBARA
OWA KAFAREFUN OSHUM LODAFUN ORUNMILA

OYEKUDI

OYEKUDI ORUNMILA ADIFIA JOBO ALOJO
OYEKO ORUGBO ORUGBO, AKUKO EWERE
YAROKO, AJA, ELEJO, OWO, IWA, LOGBO
INKAN ARAJE EBEBI KAN LONLE ILE OLOFIN
OYEKUDI LORUN LATI KU, LATI KU OYEKUDI

OYEKUBIROSO

OYEKUBIROSO AWO ATI OLOFIN TULO SHAWO
SADU MERIN OTI AWO IWOKO ALA ORI
LOGBO INTORI AIYE KOBO OTIGBE EIYELE
AGBO, INTORI IKU

OYEKUWONRIN

OYEKUWONRIN BABAWA IFA OBA MAJIRE
ELEGBARA BABAWA IFA AYORE LOKUN
OBA LOKUN, EBARA IFA LAYE BI IFA IRE
ASHEKUN OTA, LESE ELEGBARA AUM BATI
AWO LOGBO OUM BAYE OLOWO

OYEKUBARA

OYEKUBARA ONI ARUM TO FIEMAM
ALUJO ENERIM ABEAPANETO LEGBARA
AFIE OLOFIN AMERIN DITO

OYEKUKANRAN

OYEKU PELEKA ADIFAFUN OKANRAN
OYEKU OBARA JIRE WA OBINI
AYE OLONU OUN LARIFUN IKU OYEKU PALEKA

OYEKUGUNDA

OYEKUTEGUNDA LOBINA NASA OJO OPA
OTA KUKU WORA ADIFAFUN ABEREGE LUBA
OMO ORUNMILA KOBA OGUN TI TI WO BEBERE OLOTURA
AGOGO LABINIKU TENYE EWE OGUM, IFANI OTA OJOJO
EBO ADIE, EKU, EJU, EJA, OWO, TETEBORU

OYEKUSA

OYEKU KEKUSSA KUTE KUKU ADIFAFUN OBUNATI ODE
DARIKO OYEKUSA KAFEREFUN OYA, ORUNMILA
ADIFA JOKO ALADAFA AWO ALODAFA OTOKO, TOJO INAI
MEJI, INA LOWO, ODISA INITE LESUSHU KOMANDI
KOLEKU EDAN ATOKE TOJO ORUGBO SE KODIE, AKUKO
PUPA, ELEGBO

OYEKUBIKA

OYEKUBIKA OYE WADELAKA ADIFAFUN OYEKU OYEKU
ADIFAFUN IJA, OYEKUBIKA ALAKE EDON ADIFA
OYE OUM NOGBATI TI ASOPO KUN, EKU, EJA TI O
LO SHANGO

OYEKUTURUKPON

OYEKUBATRUPON IFA NI UNLESILE ILORE
LOKUM, ILARE OBI, NI PA MI, KAFEREFUN
ORUNMILA, OBARA BANIROGUN OLOFIN
OYEKUTURA

OYEKUTURA TESIA AKIKI OLORUM
OBI LOLUN MATI MIBI KOGUN AWO APIGUMI
WA TA AKIN ADILA SARA AKUKO ABELO ORUNMILA

OYEKUBIRETE

OYEEKUBIRETE MOLALA AWO MOLALA INTORI IFA
ARUM MOLALA ABE OJU LAYE TIM SHORE, IFA OLUWO
POPO MOLALA AWO TINSHORE IFA OSHALA, IFA MOLALA
NI JABE ATARONI IFA MOJARE NI LAYE MOLALA

OYEKUSHE

OYEKU KIOSHE LODAFUN OBI ASHEMAM EYELEO
KAMA SHERUWO ILEKENDE OMA FIRO OSHUM MEJI TANILO

OYEKUFUN

OYEKUBEDUM MAFUM ABA BARABA MAFUM ABA OFUN MAYE KU FUN YANSA
LELE FOGERE BELELE MARERE, OYEKUFUN MAFUM YEKE BELERI ORI
YALODE ORI YEYE O, LELE OSHUM BEBERE OKANRAN IELEGE YELELE
OYEKUFUN YEYE BI OYA OMA JIRE AWA BABADNWA, AWO OBA ERI IFA
KAFEREFUN LEWRI IFA, KAFEREFUM ELEBARA
OGUNDA MEJI

OGUNDA MEJI, OGUNDA SIRO, OWO IYOLOKUN
OSHALA BIRIINIWA, OBATALÁ OBATAISA, JEKPA
OBA IBO ODO BALENI OGUN ONIRE IYOLOKUN
ODE, OGUNDA MEJI EYENI EYEERARUNA OKU ALORUN
OBALALYANA TIQA, ELEGBARA AWA LAWA OLOWO
SHINWOS ORUNMILA KAYE MARIWO WAFEREFUN
ODUDUWA ORUGBO

OGUNDA -GBE

OGUNDABIODE IGARA NI GARA FOROFORO AJABO
OO WIMU OMI IYERU ATAMBERI OMO LERI
OKAN GARANIFE EKU ELEBO AFATERETE EMI LAILOA
BUELEGA LODAFUN AIYA OKUNLA TI OLE IGARA

OGUNDA -IYEKU

OGUNDA ARIKU AGOGO ABONO LODAFUN
ARIKU ADIFAFUN IYALODE, KAFEREFUN
ORUNMILA

OGUNDA -IWORI

OGUNDA IWORI OGUNDA ALAPO IWORI OLOFA
KASHAPO IYERO ADIFAFUN AKATAMPO TOLOSI
IYAWA ELEYE ELEBO AKUKO EJA ORO LEBO
OGUNDA IWORI IFA LODAFUN OLOKUN
KAFEREFUN SHANGO

OGUNDADIO

OGUNDA OBATAMBA ODI ODALARA
ADIFAFUN AIYE NABI EIYELE, IGBAERE
EWEFA AKUKO LEBO

OGUNDAROSO

OGUNDA KOROSO KU KUTE KURU ADIFAFUN ENI
TINSHERU OSA EBEBO LEBO AFYONU LEBO ABONUN
INBO UBE OSA OLOSU UNSHEWA GARI ADIFAFUN
LA SHUDE ETI SOMAN ORISHÉ KIRIN EIYELE LEBO
EURE LEBO

OGUNDA WORAIN

OGUNDALENI AMARATE ADIFAFUN EIYELE TIMBOSILE
ANWE EIYELE LEBO, AKUKO LEBO, KAFEREFUN ESHU
OGUN ATI ODE

OGUNDABARA

OGUNDABARA OGUNDASA OBARA BAN ADIFAFUN
BOMBO LOLOBINA ADIE MEWA ABEMU, OWO
MEEWA, KAFEREFUN, ORUMILA

OGUNDAKARAN

OGUNDAKO OKE ALAFIA EKUDIDE AFIKE LORI
KOWA ALE ASHE ATA OUNIYEN BOGBO ARAJE
OPA DASENIO IKU, EJA, ABIDO

OGUNDASA

OGUNDA MASA AWARA WARA SOKENDI
AWARA WARA LEREIYE AWARA WARA
OLORU AIYE ADIFAFUN GUNUNGUN
NI AUNDI EBKORU

OGUNDAKA

OGUNDA KALARI ODAFA EGBE EIYELE LEBO
MARORA INTORI ITA, OGUNDAKA KANADOFA
IYANLE ADIFAFUN ABE KAFEREFUN OGUN
EIYELE LEBO MARORA, INTORI, IYA EKODIDÉ
IKU, EJA, ELEBO

OGUNDATURUKPON

OGUNDA TURUKPON BABA TOTO ADIFAFUN
SHABEDI OMI LADELORUBO KANA SITULASI
ONI KETEBO AKUKO ADIE IYARAKO
AJA KEKE, ELEGBO, INTORI, EJE OBINI
PUPA MARORA

OGUNDATURA

OGUNDA TETURA ADIFONA ADIFAFUN
BANTIJO JOJE IGI AKOKO LEBO KU KUTE
KUKU ADIFAFUN OMI ISHERI, AKOTE LELO
BEBE OTUN BEBE OSI, ADIFAFUN ORI
EIYELE, AGADA LEBO

OGUNDAKETE

OGUNDA KETE GUMIGI AWA ORIA ARA AKANA
RIBO WO ORI ASHI TENTERE AWO OUN METETA NI
SHOMA IKU IFA ORUNMILA

OGUNDASHE

OGUNDA WONISHE OLOFIN OUN OBE KAFEREFUN
ORUNMILA, OLOFIN, ESHU, SHANGO, ATI OBALLUAIYE

OGUNDAFUN

OGUNDAFUN EWE YEYE, WEWE YEYE ONI
REWO OMO OSANIYN KUELESE KAN KUELESE MEJI
OLAIYE ORUNMILA WEWE YENI ORUNMILA ONI BARABA
NIREGUN

OSSA MEJI

OSSA MEJI IFA JOKO ADAFUN OGE DIREYRUN
KO DE AKASA FARA TEJIKO DIGBE KAJA IFA
BABA BURU PURURU BABA FOSHE IFAN BABA
OBARAGADA OMO ODO BANI INUNDIE ABARAKA
ENU ORUN KOJI MASIBENI BANA ADIFAFUN OKE
NIGBA BOFE RE FEFE LEGBA ENIBARA LOGBE LEJE
EIYELE MENI ASHETIN BELERE AUNKO ANUNSE
EPO LOROBU

OSSAGBE - OSSALOBE - OSALOFOBEJO

OSALOBE LOMINAGADA TORI YANIPO BE LAMPE SHANGO
KAWO KABLESILE, LAMINABADA ADIFAFUN
ESHU IJILU OBA LONAN, OBA ESHU IJILU, YENEYENI
EWA NI OLOKUN ENIFA
ESHU IJILU PIRITI PIRITI OMODE ALORA
LAMPE SHANGO LAMINABADA

OSSAYEKU

OSSAYEKU AWO BAKU IDA ADIFAFUN OUN
ABEBO ADIE ORI EFU EBITA AWO UMBO
OSAYEKU LEREDUN LEREDUN APAREFUN ORISHA OKO
YIEREDU KUIYERE KU AFAREEFUN EFON
OSAYEKU BI YEEKU IKU OLONAN

OSSAIWORI

OSSAWO ABATI EDEYELA MINIMU ADIFAFUN
ETU TINSHONA OLU BEBE AKUKO ABO LEBO
OSAWO IWORI WO ALE ADIFAFUN ALEIYO
ATENA SOKI

OSSADI

OSADI ISHE ISHERI BOSHE KOLOMA TABATI
ISHE BELE IGBA LAFIMUNU ADIFAFUN
BABA BOKUN BANTI PO RE KI AKUKO
EIYELE LEBO
OSADI IFA OSUN, IYEMONJA ORUN GUN
SAFUJE EIYENSHE EFON OSA FUIYA
AIYOIYAARAN ABOSA AFUIYA AIYORI AS FUN
MI INSAFUO

OSSAROSUN

OSAROSO KU KUTE KUKU ADIFAFUN ENI
TINSHELU OSA ADERU ADIE LEBO AGBO
NIAN IMBEBE

OSSAWORIN

OSSALONI OWORIN ONI EBUN OSA ONI OYE
OMO BEGBE NIJO IFA OMO ONI SHANGO
AWO ONI OWORIN OGUN AWORIN AMO ALARA

OSSABARA

OSSABARA OSASHEPE OSA BA NI YEREKUN
OBA NI SHANGO, OSA JIRE, AWO AWA AWA
NILAIYE INLE, OSASHEPE, ONILEKUN

OSSAKANRAN

OSSAKANRAN OBA PANAN ORI EGUN ADIFAFUN
DADA BAIYANI OWO EIYELE ORUNKO LEGBO
MAFEREFUN SHANGO ATI IYEMONJA
OSAKANRAN IFA LODAFUN OLOKUN KAFEREFUN
ORUNMILA SHANGO IYEMONJA OBATALA
ELEDA ATI ALA

OSSAGUNDA

OSSAGUNDA OMO RE LEBO ONIFAFUN OJO AKAN
FUN KUENI OLOWO TINSHOMO MO LO OLOFIN
GURA GURA AIYO GBEKA ARUN ADIFAFUN
SHOMARERE ADIFAFUN AKO AKARA LEBO
AMAIYARA LOIYA

OSSAKA

OSAKA IWANI OKUTELE KOLE ADIFAFUN ARI IMBO
AJUA JOLE ELANJO EJUA AKUKO LEBO OUNKO
LEBO ORI EBO ADIE, EWE YOKULA UNLO
ASHO FUNFUN IKAN LOWA

OSSATRUPON

OSATRUPON AARIBURU OSA ROLU OTURUKPON
OMA EIYELE ELODI ADEFA OBA TINSHOMO
ELU OSA KUNA OTURUKPON OMA EIYELE LODI
ADAFUN PAKERE TINSHOMO OLUBO OSATRUPON
OSA LOIYE

OSATURA/OSAURE

OSA KARE KUEJ KURE ADIFAFUN MANGINI
IDOROKO ODE EIYELE LEBO EWE ERI META
ENU LAGENI LODDAFUN BETISHE OLOKUN
LODAFUN MOIYE TINSHOMO OROTO PONIFE
KAFEREFUN OBATALA ATI ALAFIA

OSARETE

OSARETE KAFEREFUN ODU OSAIYN ORUN
OLOGUN OSARETE SIARETE EGUNBARA BARADO
AFEFE IKU ORUM OMASABI BESEH AFEFE BABA
TIBAIYA IYE OLOKUN LORUN OMA JIBE EGUN
MAYEBE OUMBO ASHISHI INLE KAFUN AWA
AWE MA FUN MAGBA IGI MAFUN BABA AGBONA
BAILORUN, EGUN BAILORUN

OSASHE

OSASHE ONI SHELI LODOFUN OKO INTORI ABONI
IWA IRE OMO
OSASHE ORISHE ADIFAFUN SHELE LODOFUN ASHE
FORI TI O NILARI EIYELE LEBO ADIFAFUN
IYEMONJA

OSAFUN

OSAFUN OBERE IGMIO ERRO OLOFIN YEYE ORONI
ERU OLOFIN TETE BERU OMO OLOYA EJIELE
OMO OLOFIN KU KURU OJI ILE AKUO META
ELEBO
IKA MEJI

IKA MEJI IGBO IJIOKO OGE ENEGUE OKPAGE
EDE MEJI OLUDE MEJI OKUNI IYEBE
EBO EIYE AFUKU SHUORERE ADAFUN GBALOMI
ALAFUN ARAKOKO ORABO GBAMELI KORUNJE ELEBUTE
ORUBO OYEKU SHIBI OFIIYERE SHEUN IARO

IKABEMI/IKALOBE

BABA ADELE BABA FOWO NI EMITE MABIMU
BABA ADELE BABA FAIYANI
EMITE MABIMU BABA ADELE BABA FUWONI
ENI LELE MABIMU IRE LOGBO LOWEDBA FIE
LO LAIYE ENITE MABIMU

IKA YEKU

IKA BIKU IYELERETE KALEYURE YERU WARA
AKUNARA AYE ADIFAFUN OYEKU ADIFAFUN
IKA IKALORUGBO EYEDA OGBADO KUKUTE
KUKU ADIFAFUN OYEKU UMBATI LOMBA
ALOBOTE KASHE OWUNKO LELO EKURU ETA LELO

IKAIWORI

IKA IWORI ILORI IKA IOGIFUN MAFEREFUN
IYEMANJA ADIFAFUN ORUNMILA
MAFEREFUN OSHUN

IKADI

IKADI OLOFIN OLOWA OLORUN SIMIFUN EJO
MA KPE INTORI TIWO TISHE EJI AFI WOBU NI
LOGBO ERAN ATI NI OGBO ERAN EGBE
MORE NIWO UNJE LEJO AIJARE LOGBO

IKAROSUN

IKAROSO IKARABOLA MENIYEYE IKARABOLA
MENI YA OMI KESESE ADIFAFUN ORUNMILA
BARABA NIREGUN, OPA ELEBO

IKAWONRIN

IKAWORIN IKA WAWA ADIFAFUN IKA
ODI AFUNEKE OUNKO AKUKO ELEIYE LEGBO
IKA WANI LODAFUN ORUNMILA LODAFUN
IYALODE ATI OMO
AARUN MORORE OBI MEJI KAFEREFUN OLOKUN
ATI ESHU

IKABARA

IKA BARA MONSHOWO JILE SHILOPE
ADIFAFUN AROGBE AROGBE EKURE AJURE
LEGBO IKA OJO BARA ILE AWO JO
ADIE LEGBO ESHU ELEIYE AKUKO LEGBO
IKABARA ONI BARA LOSODE ORUNMILA
ADIFAFUN ORUNILA ATI OBATALA

IKAKANRAN

IKAKANRAN IFA AWO OMO OKANRAN
LOGBO OMO A LAIYE ELEGBARA OFO LODE
OKANA SUAJU MAKENIAN LODAFUN
ORUNILA

IKAGUNDA

IKAGUNDA ADIFAFUN OSAIYN AKUKO LEBO
IKAGUNDA ADIFAFUN ORUNMILA EURE LEBO
KIDO LOGBO LAIYE TINNSHE, KIDE OMA ODA
GUN ARUKO MEDILOGUN EIYELE ILEKE IYE
WEFA OLELE AKUKO LEBO
IFA IKA MI OGUNDA IRU OMO ORUNMILA
OUN OMO OSAIYN, KAFEREFUN, OGUN ORUNMILA
IYEMONJA ATI INLE

IKASA

IKASA ADIFAFUN ORUNMILA ADIFA JOKO
MATEKUN AWE TINSHI YAWO ADIE TINASHI YA
AKIKO OFI OSILE ONSHE RE FA ME OFO
OTA, EPO, EWE
OSA LEBO SIEBO ODIRE, OSA LEBO SIEBO
AKUKO OSHELE OMO EIYELE OWO, EJA,
ABETA OWO

IKATRUKPON /IKAOTURUKPON

IKA TRUPON KUKUTE KUKU ADIFAFUN
ORUNMILA ADIFAFUN ONLA NIKA EIYELE
LEBO ERI IKIN ASHO INKI INLA UMBEJA
MORORA ENIBI INKA BOTILA KAFEREFUN
SHANGO ATI IYEMONJA

IKATURA/IKAFOGERO

IKATURA, IKAFOGERO, KOMBU, KOMBO
ADIFAFUN ONI BININ EIYELE LEBO
KAFEREFUN, ONLA ATI OLORUN

IKARETE

IKARETE OMO OLUSHE IRETE EMA
ILEKE KIRI KIRI BANLA ABANIJE BATITU EURE
EIYELE LEBO KAFEREFUN SHANGO, OGUN ATI
OLOFIN, MAFEREFUN IYALODE ATI OLOKUNIKASHE

IKASHE NINSHE IKAMIRO KIRI IKA MOKIRI
ADIFAFUN ORUNMILA, KIO PEIYE, OWUKO AGUTANLEBO

IKAFUN

IKA MI ODE FUN IKA MI ODE FA
ATI ONI FELUN JÁ MI ORO IKAFUN
FUJE, FUNJA, FUNLEO, IKA MI ARE
FUN DANI O OMI WA.
OTURUKPON MEJI

OTURUKPON MEJI OLORO NI SHORO LOGUN NI
FADERE NI SHADO OKU NI, FADERE NI SHORO
OKU NO FADERE BABALAWO TODI FUN TOKOTUASHORO E KUN OLORO TOROSHO ADIFAFUN EKUN

OTURUKPONLOBE

ALAPANA IFA, ALAPANA ILE
ALAPANA ABARU ALAPA IRELU
ALAPANA IFAN ALAPA EJAN
OFUKUA EMERILOIN OGBE

OTURUKPONYEKU

OTURUKPON YEKU OYE KUYE IKU YEYE
ADIFAFUN IROKO

OTURUKPONIWORI

OTRUPON ADA WENE FUN ALOBE TISOYO
OWO IPOEMGA GIDA ME FA ADIFAFUN
BABA OLOJO LEBO EILEYE, AKUKO LEBO
OTURUKPON IWORI ADAKINO ADIFAFUN
IWORI IRE ADAKINO

OTURUKPONDI

ALE ALE E ME TURUKPON SHE
ALE IMOLE ATIRUM DI MI FA
FA ALE FA ALE OMOBE ORI

OTURUKPONNROSUN

FILAWA MEJI AFANI OPON NIRE
OTUAJI OPON NI EFAN ONIRE
AFETE LU O MO PÉ IRUN OFIBÓ
AIYE

OTURUKPONWONRIN

OTURUKPONWANI DENI MI DI SHONI MONI
OTA KEKE ORUNMILA OLADAFUN
ODE AKUKO EIYELE ADIE LEBO

OTURUKPONBARA

ONI SHANGO FALETIN OMA SHANGO
ORUNMILA ATI OGUN ONI IFE WA
WARA, WARA, SHANGO
OTURUKPONKANRAN

OTURUKPON KANRAN OMONIJE OLOKAN
OMONIJE ALAFIN, OMINIJE , OLORUN
ARA BATA ARA BATA ARA BATA SHIRE

OTURUKPONGUNDA

OTURUKPON AGEDE OBINI KAN LAMBO
AGE, AGE, AGE
OTURUKPON LAMBO NIJÉ
ORUNMILA ATI IYAMI
OGUN ATI LONAN

OTURUKPONSA

AMI MOLEI AMI MOLEI
OTURUKPONSA
ORUNMILA ATI LONAN
OMONI ALEIN AS O SAMIE

OTURUKPONTURA

OTURUKPONTURA IRE NIFA PORI IFA
NI KAFEREFUN OBATALA ATI SHANGO

OTURUKPONBIRETE

OTURUKPONBIRETE IFA AJALU SHISHE SHE
AIFAFUN AJALU PUETE MORUBO OMO SHE SHE
NI LO BABALAWO ADIFA BABALAWO OLOFIN
JELU PUELU ODA OSAIYN MORUBO
OWUNKO SHELU AKUKO LEBO

OTURUKPONSHE

OTURUKPON IFA ELA RUNDALE AWO
OBA NITEPA ILEKE OLA NITEPA
OSHEDE ADAFUN LOGBO IRUNMOLE TINLE OKU
AKASA EIYELE ADIE LEBOOTURUKPONFUN

OTURUKPON BALOFUN BABA BATA
BABA FETO LODAFUN INLEE LODAFUN
OLONU ADIFAFUN OBATALA, OSYA ATI ORUNMILA
LOROGBOOTURA MEJI

KARENSHELE AGBO ONIPAPO LADAFUN INLE
NIPAPO GERE, GERE NIPAPA LORUBO GERE
GERE NIPAPO KITE JORO LADAFUN OSU KUN
ADIFUN NIBETI UM KABOLORI
PERONSHELE GBO NIPAPO LODAFUN KEKERE
PAPO LAPO PAPO LORUBO KEKERE ORUNMILA LOFO
UNTORI LOGBO TENEJE LORUBO
ASHE KUNDIFA IMOLE ADIFAFUN BONI SUKU

OTURAGBE

OTURANIKO LIKO IKO REWA LIKO IKOLUE KOSI
ADIFAFUN DABARU ABO ATI OTI ELEBO
OTURANIKO ORIKO LOWO ABAUSHE AIYE AWO
KOTAUSHE ORIKO LOWO OBAUSHE AIYE AWO
KOTAUSHE ENI REWE A AFEFE LORUN ORISHA OKO
AIYE EWE ADOBALE MOFORIBALE JI KOTUN
MOFORIBALE YEKOSI ASHE OLORUN KOKO IBERE
ODAGAN AFEFE ETU AFEFE LORUN ORISHA OKO

OTURA YEKU

OTURAYEKU MALU AWONIKA ADIFAFUN ONIKA
OKUKO LEBO AKINBO ABURE
KOKO, AGO, ADIFAFUN AKI UMBATI LO LOWO
BALÁ AFYE LEGUN LEBO AGUTAN, EIYELE, ETU
LEBO

OTURAIWORI

OTURAIORI ADIFAFUN IYAMI AJE
IYEMONJA OTO ORISHA IMOLE ORUBO
BABA OLOKUN FIMI DEREGBE EGON ALONAN OKUN
MAYEWA LELE OFO LORI, OFO ELEDA
KAFEREFUN OLOKUN LODAFUN ORUNMILA

OTURADI

OTURADI ADIFAFUN ELEGBARA ABEYALININ
INLE OMODE OSYIN ABAYEBE AWO IYA
NI OSAYIN MOWANI ELEGBARA UMBIWA
SIJE AWO IFA MEYA RE OSAYIN AJAPA LEBO

OTURAROSUN

OTURAROSOMUN ADAA DIROSUN
EYERAWO ODEYASI MALALUSHERO
BIWO ESE BURUKU OLORUN OJU RI WON

OTURAWONRIN

OTURAWONRIN AWOLE AWOSHE LOBO AWO
OLELE

ALAKETU ONI OWAYE ADIFAFUN OLOFIN
ESHU, ESHU BI

OTURABARA

OTURABARA, OURAMUNI IYE WOLONI IFA
LOWA LEWA SHILEKUN ARIKU

OTURAKANRAN

OTURATIKU LERI AWO MONANAN ABELUBOJE
BIRÁ, BORÚ, IKÚ AWELE

OTURAGUNDA

OTURAGUNDA IRE AJE TIMBELAIYE IRE ILE
OSAYIN OTURAIRA OGUNDA
IRE OGUN ALAGBDE INLE MOPUN
OGUNJE, OGUNJE, WOWA IYE OGUN ONIRE
ORUNMILÁ OBARA BANI REGUN IRE META EBO
ASHEGUN OTA LESE OGUN

OTURASA

OTURASA IMOPO JAMPO GERE GERE NIFA
IMPO JAMPO OWE OMO LAMPE SHANGO
LAMPE OLORUN OTURASA OWO EPO AKOJONI

OTURAKA

OTURAKA ADIFAFUN OBANILA KOADE WOWE
ENI WERE LOGBO MABIMU UMBE WA ORUNMILA
LOFOBANI ESHU MAFUN OTURAKA ADE LEBO

OTURATRUPON

BABA TURUKPE AO ADO KATOBINA
AWO ALAKETU, AJA ADIFAFUN FALOFUN
ADIFAFUN ALOMA ABASO ALAGBA BOMO ALEDODO
AJAKALO NILE IGBIN KALOLO KOMIKOLO ARU
MABOMO LODO AJANKANLE NILE


OTURARETE

OTURARETE, OTURATIJU, TIJU LAPE LOBO
MENI IYEWA KUROBIE ESHU LAROIYE
ADIFAFUN ESHU LARIO KAFEREFUN ORUNMILA


OTURASHE

OTURASHE BABA YENGI IDA KUDA IRU
KUKU ISE OBERE KETA ONI BABALAWO
TO IBAN ESHU
ASHE OLOFIN IYA KUDA IRU KURU ISE KUTE

OBERE KUTA OMO BABALAWO
LODAFUN ORUNMILA ISE KUTE OIYERE NIFA
TO IBAN ESHU

OTURAFUN

OTURA FOKA ADAJASE ADAFATA
E ADAFAFA AKPA ORUN ADIFA
KOKANORI, PRETE KORUGBO
AWATE BORI ESHESI ORUGBO
ESHESI MEJI


IRETE MEJI

EJE LEMBERE AKORE AJARE EYE LEMBERE LODIFA
EJE LEMBERE ASAREI FENISHE KI FA AJE ADIFAFUN
ORUNMILA, ADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN POROYE

IRETEUNTELU/IRETELOGBE

IRETE INTELU MORE ABIRI KOLO OMOLUBO ABATA ATI KOTOPO
OMO LOBO AARA YANIYE OMO LOBO META LABA
PARI ATI META LABA MERIN LODAFUN IGBNI LODAFUN LANYE

IRETEYEKU

IRETEYEKU ABADA BI ABADA ALADA BI ABADA ADIFUN WENWELE
SHE LETISHONA AIYA LORUGBO KORU OKA ASHENU LABA ADIFUN
OLONOSHE UNATIN OMO WERE OGU TI BIELE

IRETEIWORI

IRETEYERO ORUNMILA LORUGBO TO IBAN
ESHU TELEBO IBO KOLO BABA OLORUN
BABA ADUKPE TO IBAN ESHU

IRETEDI

IRETE UNTEDI AMADA NIMI ADIFAFUN
AWAN LORI TANSHELU ALARE OSI AMUDI
AWO BORI OSA IFA NI KAFERUFUN OLOFIN
IYEMONJA, OBATALA ORUNMILA ATI LOBO KALENO OSHA

IRETEROSUN

IRETELOSO ADIFAFUN OBA IKU INLE ARERE OGUNARELU
OBALUAIYE OBA EGUN LESE IGI OBA TELE OMO EGUN
LADAFUN ORUNMILA, KAFERERUN EGUNGUN

IRETEWONRIN

IRETEWONRIN ODUBIRI FOBO ADIFAFUN
ORUNMILA OBARA BANIREGUN WANKA WIN WIN
OSAIYN YORO YORO

IRETEBARA

IRETE OBA LUJE LODAFUN ORUNMILA
YALODE ATI OBINI AKUKO OWUNKO
LEBO INTORI IKU INTORI ARUN, AFIE LEBO
MAFEREFUN SHANGO KAFEREFUN OYA

IRETEKANRAN

IRETE KANA BERINLE BAGOGUN BAGBISAN
IRUN LOBO LAODO LAURE AKPERE LORUGBO


IRETEOGUNDA

IRETEGUNDA KUTAN OBA AYE ORISHA BI KOLE
ORUN OFE BI LEITOSHO ORISHAYE OSOGBE
ILE ASHUPA AWO UMBO LOBO ORISHA
ISALAYE KOLE AYE OBA LOGBO TENUJE
ELEBA MERINDELOGUN

IRETESA

IRETETOMAS KERE AWO TOMOAYE OMO SHANGO
OMO OYA, AYENI IFA ONI BABA LAWO OMO OBA JUNKO
BANJOKO, IFA BANJOKO, ORISHA, BANJOKO YENJOKO
JENI IFA IYERENI KAFEREFUN SHANGO MAFEREFUN
ORUNMILA

IRETEKA

IRETEKA OMA NI ATEKA ADIFAFUN INURE
ADIFAFUN ATEKA LEBO EYELE AKUKO LEBO

IRETEBATRUPON

IRETEBATRUPON AWO SELE AWO OBADE
ADITA GUN OSHA, OGIRINA TI O LOGI YA
TINLO BINI OMA, BINI OMA, GERE GERE
EJELE LEBO AWO LA MEJA
TONTI EJA EIYELE, AKUKO LEBO

IRETEOTURA

IRETETURA OTALA MI ANEWO
O FIWA NILA FIWA MERINTILE
OFON AYWARE OFON INI MIJO
OTURA LAFE, LAFE, EMI TI ONAN

IRETEUNFA

IRETEUNFA AKOKO OSHE ARO BIRIWO
DOGO ODO YA KOSHEKA BI AJE ADIFAFUN
OUN BABALAWO SHELE ERE LEBO KAFEREFUN
ESHU ATI YALODE

IRETEFUN

IRETEFILE MAFEREFUN SHANGO
ORUNMILA MALU, YAMODE IYEMUREO SHANGO
KABIESILE ORI ONLE OKUNI BIBELONA
YAMODE OBINIOSHE MEJI

OSHE OLADASHE ONI BARA BANIREGUN IFA
MOLOKU TIANE SHESHE MOLOKU ADIFAFUN OSHUN

OSHENILOBE

OSHENILOBE OTOLAYE ADIFAFUN OLOWO BUERI
IKU PO PA MI PO PA MI ARUN KO PA MI
KO PA MI EJO KO PA MI KOPA MI OGU
KO PA MI KO PA MI

OSHEYEKU

OSHEYEKU BORU BOSHE YEKU IBAI BORO ONA
OBAYE BI IFA OSHEYEKU BAWAYE BI IFA
JONJO ODARA MOLONI, MOLOLUN INLE, ELEGBARA
OSHEYEKU BAWAYE BI IFA

OSHEIWORI

OSHE PAURE YEYE RE YEWARA OMI ABAUSHE
LU OFITO MOJA LADAFUN OSHE PAURE

OSHEDI

OSHEDI OKO MODE ADIFAFUN ORUNMILA ONI
BARA BANI RE GUN IFA NIRE IFA KAREFUN
IYALODE ATI OBINI

OSHEROSUN

OSHELESO OLALU FIRI ADIFAFUN LA ALE
ILE KORUGBO IRE OBO EIYELE LEBO
KAFEREFUN ESHU ATI YALODE

OSHE WONRIN

OSHEWONRIN BORO WONRIN KOKOROSHE AWE
OWONRIN KOKORO BI AJE EIYELE LEBO OSHE
MOWEYEO OWONRIN AKAKALEIYE OBA JOBI INU
INU OMO BALA AWO OKUTA, AWO LERI AKUTA

OSHE BARA

OSHEBARA AWO SHESHERE ADIFAFUN LOBA
EIFEREKU TOLUMA KU OGEDENALAFIA

OSHEKANA

OSHEKANA OSHE OPILIKI AFIJE AKO LONAN
ADIFAFUN SOKUN BATINSHE MAYE SHA EJA
ORO LEBOOSHEGUNDA

OSHE OMOLU OSHEWELW DIAWO WELE OSHE
BALLOYA DIAWO AKUKO BODAWA SHE
AJA BASHARE SINU ORO INAN OGESE OMI
AKOKO WINI AKOKO ISUGESE KILEMAN
OSHE OMOLU, OSHE OMOLU AGADA MAME LORUN

OSHESA

OSHESA AWO OBINI OPO ADIFAFUN
AKO AKUKO LEBO AKOFA ATITAN ERITA
MERIN ELEBO

OSHEKA

OSHEKA NINIWA ALAFIA OFINI OBI ATAKE
AFEUNAN OBI ATAKE, ELEWA, ELEWA
MI ORUN OBYJE ALÉ

OSHEOTURUKPON

OSHETRUPON IKA BAGUN MAYA LALAYA OUN
OYA GUNLE ILOWO TULE ADIFAFUN PITI
ARETINHO LAYA TINSHE AREMA AWUNKO LEBO
OLOGUN BANTO EIYELE AKUKO LEBO

OSHETURA

OSHE TURA LADAFUN UNIBANTINLO LEAJA
BENIJO TETE NO NISHO INBA OIYN AFERE
WEWE AIYABA DIDE AFERE WEWE
OSHETURA OMI UNROSO ATIE ASHA OLODUMARE
EBO OMO IRE ODARA

OSHEBILE

OSHEBILE BOROBORO MOFÁ IRETE MOKURE
IRETE YAMA YAMASA ADIFAFUN BEMI
LOLA TINSHOMO OKUNI ARA ODA OSHEBILE
BIAWO ADAWE ADI ATOLO BABADONA ORUN BABALAWO
LODAFUN ALAKETA, OSHEBILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO
BABADONA ORUN BABALAWO LODAFUN ALAKETO OSHEBILE
LODAFUN ALAKETU, OSHEBILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO
BABADONA ORUN BABALAWO LODAFUN ALAKENSI
OMO SI SI ROKO MAJE ALAKENTA
OMO SI SI ROKO MAJE ALAKETU
OMO SI SI ROKO MAIJE ALAKENSI
ADADA OMO ALABI IFA AWOOSHEFUN

OSHEFUN TEFUN SHEFUN SHEFUN BABA ARERU
ORUNMILA NI AYASHA RIA RIA AWO IGBIN
AKOTO KILO ASALAKOLE IKA KOYE ADAFUN
LOEDE IKOKOYEYE WAFUN AWO ONI KAKO
PEWO OMI KAKO OROGBO IGI NI ASHO
ORI ENI PEJU TOMPO KOLARO
OFUN MEJI

MIKAN FU MEJI LEKPA KU KUPADO
KU REILE KPA GBE KPADO GBE KI VI LIKPO
AZON KPADO, AZON REILE KPAN
GUDA FILIBE WA YI SA MU MI
KLAN SA MAGBA HIWE DOTANUMIO
DIFUN, KU RUN, KUKON
SHETURA DO LE DO LE GBOGBO DO
KPOLI AGBA TON MUKON
DUNON DUNON EMI YERO LE LEO
EMI HUNWE SI YE
OFUN MEJI

OFUNLOBE

OFUNLOBE AUGETE YIERA AJERI GI OFA
PERIGIKI OBA OSHUN LADOFUN
OFUN LADAFO OBA NUBA OGBE DOMBARA
OFUN EKODIDDE META ELEBO ELEWO ELEBO

OFUNYEKU

OFUN YEMILO KUNUKU ABERIKULO
NINSHAWO INLE OLOFIN A KALA MABO
ABIGI OLORUN NENSHEWO INLE OLOFIN
TENTO TERE ABI APOLO KAFEREFUN
ABATALA ATI ESHU

OFUNIWORI

FUNI BABO WOLI KA NI GASA
ASHOSUWE JEBU LOSIFA TAJUA

OFUNDI

AFUNDI ADIFAFUN ERI ETU KOMOBA
OFUNDI OJO TO AKUKO, EIYELE
LERI ETU ELEBO

OFUNBIROSUN

OFUNROSO IFA LODAFUN OBATALA
OSHUN, IYMONJA MAFEREFUN
OFUNROSO SOJU ESHE GOGORO OGE
BARA LODOFUN OLOFIN LERI ETU MEJI ELEBO

OFUNOWONRIN

OFUN ELETA IMETA ELEJI OWONRIN
OFUN WONRIN IMETA LARE RE OMANAN
IFA ATI ESHU
OFUNBARA

OFUN BARA OFUN SUNSU OLOMORI
OBARA SUNSUN ORASALI ADIFAFUN LEBO
AKUKO AWUNKO, EIYELE LEBO MAFEREFUN OLOFIN

OFUNKANA

OFIARA KOJA ABO MILOSO ADIFAFUN
OSOKO LAJU OMA ABOIYO LEBO, EIYELE
EYELEBO KAFEREFUN OBATALA ATI ESHU

OFUNGUNDA

OFUN FUNDA IFA TINSHOMO
IKIN UNSORO LOGBO KALENO
ORISHA UMPE GIGBE TIYE KEVIOSO
AKUTA EDUN ARA OKPA AFAFA OKOJI
OKPELE IFA ADIFAFUN AFAFA KAFEREFUN
IFALE

OFUNSA

OFUNSA ALE NISHE OMO IKU OYINA
OMO ORUNMILA ALE OYINA LELE ASUWORUN
OYINA LORUGBO AWO FUNFUN ILE OSAIYN, IKU,
EJA, OWO LA MEJA ELEBO

OFUNKA

FU KA JOSI MONO KEGBE EFUSHE KAYEBO


OFUNTUROKPON

NOJETO TE MO MO TENTE MANA
AJARO UNJO KE ADIFAFUN JEJE
TINSHOMA ORO LEBO EIYE
ORO EIYELE, ETU LEBO

OFUNTUWA/OFUNTEMPOLA

BOJU OBA PONIBIO OKU NIBIDE ADIFAFUN
ALAPANI AKUKO IGI, LONGI, AWUNKO ALEJO LEBO
OFUNTURA, OFUNTEMPOLA, IFA OGBO, EJE
OGBO, OPÓ, AGUTAN LEBO, EKODIDE MEJI
OGBO LA MEJO, EKU, EJA, ESUSHU OFUNTURA
IFA ADOKAI

OFUNRETE/OFFUNBILE/OFUNBIRETE

OFUNBILE MENE JUBO BADEYA APOLO
ABI NHANKI ADIFAFUN LOURE UMBANTINLO
BALE NIFA, AKUKO LEBO, ABIYE ADIFAFUN
AMINISI, EKODIDE, EIYELE LEBO

OFUNSHE

OFUNSHE ADIFAFUN YA ADIFAFUN
ORUNMILA ADIFAFUN OBATALA ADIFAFUN
ADIFAFUN OSNUW OKOSHE LOKO AKEJIALAKE LORUGBO

5 comentários:

Jónas Sen disse...

Greetings!

I am trying to find out the meaning of two words that I both found in your entry. They are OS and KESESE.

Can you help me?

My email is senjonas@gmail.com

Thanks!

Coyote disse...

MOTUMBÁ,

SOU INICIADO NO ORIXÁ E QUERO FAZER UM EBÓ... NO CAMINHO DE OSÁ.. NESTE EBÓ TENHO QUE "MARCAR" O SIMBOLO DE OSÁ E PRONUNCIAR A REZA DELE.. RETIREI ESSE ÉBÓ DO LIVRO DE ADILSON DE OXALÁ 666 EBÓS... QUERO SANVER SE POSSO EMITIR ESSA REZA PARA PERFEITA REALIZAÇÃO DO EBÓ

Babalawo Bergson Garcia disse...

Carríssimo Irmão da Religião dos Orixas é muito importante saber que a prática dessas rezas estão ligadas a magias do bem e podem ser pronunciadas por qualquer pessoa que procura um auxílio para as suas dificuldades. Marcar ou tefa odus é um caminho próprio aos iniciados em Orunmila Ifa por tanto peça auxílio a um babalawo para essa forma de contemplar um ebó com essas marcas sagradas.

Diamante Negro disse...

mutumbá meu "velho".


sou Reinaldo dos Santos Rodrigues nasci 23/10/1987, numa quinta feira às 18:00H.Eu gostaria de saber quais os orixas regem minha vida, pois já fui em algumas casa para um jogo com oraculo de Ifá,e cada sacerdote me fornece uma informação.


Desde já agradeço a atenção!

Axé!!!!!

Com. Prof. Babalorixá Carlos Oxun Yómi de Camargo do Ilê Axé Opô Okpara disse...

Prezado Babalawo Ifashinan
Mojubá.
Quero obter os itans de todos os Odús e seus OmosOdú.
O Sr. os possuí?
Existe a possibilidade de Eu os baixar pela Internet?
Desde já agradeço.
Carlos Oxun Yómi de Camargo
e.mail: 19cac55@gmail.com